Účastníci konference

Moderátorka

Petra Krmelová

Redaktorka, moderátorka a editorka Seznam Zprávy

Na Seznam Zprávách působí jako editorka i moderátorka pořadu Agenda a píše o byznysu. Do redakce nastoupila s rozjezdem Televize Seznam, ostrý start zažila moderováním speciálů k prezidentským volbám v Česku. Pak jako moderátorka zpráv a živě vysílaných bloků. Předtím působila v České televizi jako moderátorka Studia 6, Studia 6 víkend, Studia ČT24, zpravodajských relací i mimořádných vysílání a původně i Ekonomiky ČT24. Předtím pracovala v regionální redakci TV Prima ve Zlíně.

Přednášející

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity

Jiří Hanuš je profesorem obecných dějin na Historickém ústavu FF MU, zabývá se církevními a kulturními dějinami 19. a 20. století. Aktuálně se věnuje otázkám kořenů moderní evropské kultury a vzdělanosti v historické, filozofické a antropologické perspektivě. Je také členem redakce brněnského časopisu Kontexty a momentálně zastává funkci prorektora MU.

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Stanislav Balík je od roku 2019 děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2015–2019 byl předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity. Akademicky působí jako profesor na katedře politologie, kde se věnuje tématům moderní české politiky, komunální politiky a vztahům církve a státu.

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po pedagogické praxi na několika základních školách nastoupila v roce 1993 jako akademická pracovnice na Pedagogickou fakultu UK, kde byla v letech 2009 až 2016 i děkankou. Od roku 2016 do konce ledna 2022 zastávala pozici prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Od února roku 2022 zastává pozici náměstkyně pro vysoké školství, vědu a výzkum na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je autorkou či spoluautorskou řady odborných publikací a členkou několika domácích i zahraničních expertních týmů.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz LF MU

Ladislav Dušek je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a vedoucím Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Od roku 2014 je rovněž ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika. Je členem výboru České onkologické společnosti a vedoucím její Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, působí také v několika odborných komisích Ministerstva zdravotnictví ČR a vědeckých radách akademických institucí.

Mgr. et Mgr. Karel Gargulák

Výzkumný pracovník ve společnosti PAQ Research

Karel Gargulák se profesně zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a analýzou, tvorbou a realizací vzdělávacích politik. V současné době spolupracuje především s organizací PAQ Research a územními samosprávami. 

Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Výzkumný pracovník na Katedře politologie, FSS MU

Miloš Gregor je odborným asistentem na Katedře politologie FSS MU. Výzkumně se věnuje politické komunikaci, volebním kampaním a analýze dezinformací. Je autorem a spoluautorem několika odborných knih, které se věnují podobě volebních kampaní ve střední a východní Evropě, analýze moderních dezinformací a politické komunikaci v době pandemie. Spolu s kolegyní Petrou Mlejnkovou stojí za vznikem spolků Zvol si info a Fakescape, které na středních školách a pro širokou veřejnost popularizují mediální gramotnost a kritické myšlení. Oba projekty byly oceněny v mezinárodních soutěžích. Mimo jiné je spoluautorem i knihy pro širokou veřejnost Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice na Ústavu pedagogických věd, FF MU

Karla Brücknerová pracuje na Ústavu pedagogických věd FF MU. Věnuje se výzkumu vysokého školství se zaměřením na prožívání studia studenty a jejich učení. Vyučuje pedagogické disciplíny v učitelských programech na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako akademická garantka Poradenského centra MU.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Výzkumný pracovník na CERGE-EI

Daniel Münich získal doktorát z ekonomie na CERGE Univerzity Karlovy. Od roku 2012 působí jako výkonný ředitel akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Kromě pedagogické činnosti se věnuje empirickému výzkumu zaměřenému na veřejné politiky v oblastech ekonomie práce, ekonomie vzdělávání a školství, hodnocení dopadů veřejných politik a hodnocení výzkumu a vývoje. V současné době působí v týmu externích poradců předsedy vlády ČR. V minulosti byl mimo jiné členem Národní ekonomické rady vlády NERV II pro oblast vzdělanosti. Řadu let působil jako hlavní poradce Evropské sítě ekonomů vzdělávání pro Evropskou komisi (EENEE) a je vedoucím národního týmu v celoevropském projektu Euromod. Daniel je také členem poradní komise RIA pro hodnocení dopadů politik při legislativní radě vlády ČR.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Ředitel Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše

Jiří Herman je od roku 1997 ředitelem Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše. V letech 1981–1990 na tomto gymnáziu působil jako učitel matematiky a fyziky, poté jako zástupce ředitele. Je členem Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR, předsedá její jihomoravské sekci. Je členem Ústřední komise Matematické olympiády a předsedou krajské komise MO v Jihomoravském kraji. Působí jako dlouholetý externí učitel studentů učitelství na PřF MU, je vedoucím autorského kolektivu ucelené řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. V roce 2011 obdržel Cenu Učené společnosti ČR pro pedagogy za r. 2011.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

Prorektor pro vzdělávání a kvalitu, MU

Michal Bulant je prorektorem pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity. V posledních sedmi letech se podílel na přípravě podmínek pro udělení institucionální akreditace a na restrukturalizaci studijní nabídky MU. Je zodpovědný za kvalitu vzdělávání, nastavení pravidel studia a další rozvoj výukových metod. Působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty, kde se věnuje teorii čísel a přípravě budoucích učitelů matematiky. Vedle toho podporuje aktivity zaměřené na rozvoj talentovaných studentů středních škol.

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Vedoucí vědecká pracovnice na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR

Kateřina Zábrodská je vedoucí vědeckou pracovnicí na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, kde vede Oddělení metodologie a výzkumnou skupinu Organization Studies in Higher Education. Zároveň vyučuje kurzy v oblasti psychologie práce a organizace na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členkou hodnotícího Panelu GAČR pro obory psychologie a pedagogika, členkou Akademického sněmu AV ČR a členkou Rady PSÚ AV ČR. Ve svém výzkumu se specializuje na problematiku pracovního zdraví, a to specificky v sektoru vysokého školství. Je autorkou řady odborných publikací zabývajících se pracovními podmínkami a pracovním zdravím českých akademiků a akademiček.

Filip Vostal, PhD.

Vedoucí vědecký pracovník na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR

Filip Vostal působí jako vědecký pracovník na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se věnuje sociologii času a sociologii vědy. Je autorem knihy Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time (Palgrave, 2016) a editorem knihy Inquiring into Academic Timescapes (Emerald, 2021). Vyučuje na FSV UK.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info